Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /var/www/clients/client11148/web81562/web/content/includes/menu.inc).

Statuten en huishoudelijk regelement

HVMB

In het blauwe boekje staan de rechten en plichten van de verenigingsleden.
Ieder lid wordt geacht de inhoud te kennen.

20001184.OG
STATUTEN: (laatste versie uit 2002)

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
De vereniging draagt de naam:
HUISEIGENARENVERENIGING MEERZICHT-BERGWIJK
(HVMB) en heeft haar zetel te Zoetermeer. De vereniging is opgericht voor
onbepaalde tijd en wordt in deze statuten en in het huishoudelijk reglement
verder aangeduid als: “de vereniging”.

Artikel 2
1. De vereniging stelt zich primair ten doel het beheren en (doen) onderhouden
van de dekken aan de Tichelberg en de Turfberg te Zoetermeer, op welke dekken
woningen en wandelpaden zijn gelegen en waaronder garages zijn gelegen,
zowel voor wat betreft de gemeenschappelijke gedeelten van deze dekken,
alsook die gedeelten die in de splitsingen in appartementsrechten van de
omliggende en onderliggende woningen en garages zijn betrokken en binnen
die splitsingen deel uitmaken van de gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk
geheel te worden gebruikt (de privé gedeelten van de dekken), voor wat de laatste
gedeelten betreft echter met uitzondering van de ommuurde gedeelten van de dekken
bij de patiowoningen. Tot de dekken worden in dit verband ondermeer ook gerekend
de hekwerken aan de zijkanten van de dekken, de keerwanden en de hemelwaterafvoer
welke zich in en onder de dekken bevindt.
2. De vereniging heeft de mogelijkheid op basis van daartoe te maken afspraken met
appartementseigenaren ook het beheer en onderhoud te (laten) verrichten van de
in lid 1 uitgezonderde dekgedeelten bij de patiowoningen.
3. De vereniging kan daarnaast activiteiten ontplooien welke de op de direct rondom
gelegen woonwijk betrekking hebbende belangen van haar leden bevorderen, een en
ander in de ruimste zin des woords.
4. Ter verwezenlijking van de doelstelling kan de vereniging optreden in rechte.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
Het verenigingsjaar -tevens boekjaar- is gelijk aan het kalenderjaar.

LEDEN
Artikel 4
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke en rechtspersonen die door het bestuur
als lid zijn toegelaten of die ingevolge het reglement van splitsing betreffende
hun hierna omschreven garage of woning automatisch lid zijn. Leden kunnen
slechts zijn eigenaren van een of meer garages en/of woningen aan de
Tichelberg 1 tot en met 39 en de Turfberg 8 tot en met 51 te Zoetermeer,
waaronder begrepen de eigenaren van een appartementsrecht, dat recht geeft
op het uitsluitend gebruik van een woning of een garage aldaar en de eigenaren
van een woning en/of garage aldaar die op grond van een aan hen opgelegde
contractuele verplichting lid dienen te worden van de vereniging.
2. Indien de in het vorige lid bedoelde woning en/of garage is belast met een
zakelijk genotsrecht, dan kan de zakelijk genotsgerechtigde op zijn met de
hoofdgerechtigde gezamenlijk verzoek als lid in de plaats van de
hoofdgerechtigde worden toegelaten.
Indien het zakelijk genotsrecht eindigt, dan herleeft het lidmaatschap van de
eigenaar.
Onder eigenaren worden in deze statuten verder ook verstaan de zakelijk
genotsgerechtigden die het lidmaatschap op de in de vorige zin omschreven
wijze hebben verkregen. Waar wordt geproken over eigendom wordt in dat
geval ook begrepen het hebben van een zakelijk genotsrecht.
3. Het lidmaatschap is ondeelbaar. Behoort een garage of woning toe aan meer
eigenaren, dan zijn zij tegenover het bestuur verplicht schriftelijk een hunner of
een derde aan te wijzen die namens hen het lidmaatschap uitoefent. Dit geldt
niet voor mede eigenaren die een gemeenschappelijke huishouding voeren op
basis van huwelijk, geregistreerd partnerschap of anderszins. Zij zijn beiden
bevoegd het lidmaatschap uit te oefenen, met dien verstande dat slechts een
van hen tegelijkertijd kan deelnemen aan stemmingen.
Voor alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien is ieder van de
mede-eigenaren hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 5
1. Degene die ingevolge zijn reglement van splitsing automatisch lid wordt van de
vereniging bij de verkrijging van een garage of woning, is verplicht zijn
personalia en dergelijke binnen veertien dagen nadat hij eigenaar van een
garage of woning is geworden door te geven aan de secretaris.
2. Toetreding als lid tot de vereniging geschiedt, voor die gevallen waarin het
lidmaatschap niet automatisch ontstaat tengevolge van het reglement van
splitsing zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 4, door schriftelijke
aanmelding bij de secretaris.
De aspirant leden dienen binnen veertien dagen na hun eigendomsverkrijging
hun personalia en dergelijke door te geven aan de secretaris.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan
eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid na verlies van de voor het lidmaatschap
vereiste hoedanigheid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid als bedoeld in lid 1 onder b, dient
per aangetekende brief aan de secretaris te geschieden uiterlijk één maand
voor de levering van de garage en/of woning tengevolge waarvan het lid niet
langer de vereiste hoedanigheid gesteld voor het lidmaatschap zal hebben.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het
bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
tenminste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in
de in de wet bepaalde gevallen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is
bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst.
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.

Artikel 7
1. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar blijft
desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
2. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit
waarbij de contributie is verhoogd danwel strekkende tot omslag van een
negatief exploitatiesaldo als bedoeld in artikel 17 lid 7 te zijnen opzichte uit te
sluiten.

Artikel 8
De leden zijn verplicht het doel van de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen en
de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.

BESTUUR/BESTUURSTAAK
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. Het aantal
bestuurders dient bij voorkeur een oneven getal te zijn en wordt door de
algemene vergadering vastgesteld.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
2. Bestuursleden moeten lid dan wel echtgenoot, echtgenote of duurzaam
samenlevende partner van een lid van de vereniging zijn.
3. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De
voorzitter wordt in functie benoemd; de overige bestuursleden verdelen hun
functies onderling.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, die
tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur van de vereniging vormen.
5. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging behoudens de
beperkingen volgens de statuten.
Het bestuur heeft tot taak uitvoering te geven aan alle besluiten door de
algemene vergadering genomen en aan de bestuursbesluiten.
Verder dient het bestuur in alle gevallen op te treden en te bemiddelen waarin
de belangen van de vereniging en/of haar leden, zulks naar oordeel van het
bestuur dit vorderen, een en ander met inachtneming van de bepalingen vervat
in de statuten en het huishoudelijk reglement.
6. Voor het overige kunnen de taken, functies en bevoegdheden van de
afzonderlijke bestuursleden nader bij huishoudelijk reglement geregeld worden.
7. De wijze van kandidaatstelling, benoeming en aftreden van bestuursleden wordt
nader geregeld bij huishoudelijk reglement.
8. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag
besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
9. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de
schorsing.
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bij
staan.

COMMISSIES EN ADVISEURS
Artikel 10
1. Zowel de algemene vergadering, het bestuur als het dagelijks bestuur kunnen
commissies in het leven roepen en adviseurs aanstellen, ten einde zich in hun
werkzaamheden te doen bij staan.
2. Taak, benoeming en bevoegdheden worden nader geregeld bij reglement of
besluit waarbij deze commissies in het leven worden geroepen en adviseurs
worden aangesteld.
3. Op het financieel beleid wordt controle uitgeoefend door een jaarlijks door de
algemene vergadering te benoemen kascommissie, bestaande uit ten minste
twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de
kascommissie zijn ieder jaar terstond herbenoembaar.

BESTUURSTAAK/VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is slechts na voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor eenderde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.
3. Voor andere rechtshandelingen dan bedoeld in lid 2 behoeft het bestuur de
machtiging van de algemene vergadering indien de rechtshandeling voor de
vereniging een bij huishoudelijk reglement te bepalen waarde of belang te
boven gaat, voor zover de machtiging hiertoe niet uit de begroting voortvloeit.
4. Het bestuur is verplicht de vereniging in te schrijven bij de Kamer van
Koophandel.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekening te houden dat daar uit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder
overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
3. Op het financieel beleid wordt controle uitgeoefend door de in artikel 10 lid 3
bedoelde kascommissie. De commissie onderzoekt de rekening met de daarbij
behorende verantwoording van het beheer en brengt in de algemene
vergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.
4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene
vergadering strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen in het
afgelopen boekjaar.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar
lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die
niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 14
1. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een
algemene vergadering -de jaarvergadering- belegd.
2. In deze vergadering wordt onder meer:
a. door het bestuur schriftelijk verslag uitgebracht over de activiteiten van de
vereniging in het afgelopen verenigingsjaar en de verantwoording afgelegd
over het gevoerde beleid;
b. van elke werkgroep of commissie schriftelijk verslag uitgebracht over de
activiteiten daarvan;
c. rekening en verantwoording afgelegd door het bestuur;
d. een kascommissie ingesteld;
e. een begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld;
f. voorzien in de vacatures in het bestuur.
3. De uitnodigingen voor de algemene vergadering dienen veertien dagen voor de
vergadering door de leden te zijn ontvangen en dienen te vermelden de plaats,
tijd en agenda van de te behandelen punten, in elk geval die welke zijn
genoemd in lid 2 van dit artikel.

Artikel 15
1. Andere algemene vergaderingen kunnen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dat noodzakelijk acht. Het bepaalde in artikel 14 lid 3 is van
overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering te beleggen binnen een
termijn van vier weken na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van ten
minste twintig stemgerechtigde leden of, indien dit minder is, van ten minste
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende
gedeelte der stemmen in de algemene vergadering.
3. Indien aan een verzoek als bedoeld in het vorige lid binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping
overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14 lid 3 van deze statuten, of
bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd
veel gelezen dagblad. In dat geval wordt de vergadering voorgezeten door een
door de vergadering aan te wijzen voorzitter.
4. Behoudens de hiervoor genoemde uitzondering, wordt de algemene
vergadering geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens
plaatsvervanger notulen gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de
vergadering worden vastgesteld en ondertekend.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 16
1. De algemene vergadering is toegankelijk voor leden, hun echtgenoten,
geregistreerde partners of de partner waarmee anderszins wordt
samengewoond. Over toelating van anderen beslist het bestuur.
2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden,
behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 9.
3. Elk lid heeft voor elke woning waarvan hij eigenaar is drie stemmen. Voor elke
garage waarvan hij eigenaar is, heeft hij een stem.
4. Voor zover de wet en deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten
in een algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot. Bij staking van
stemmen omtrent alle overige aangelegenheden wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen.
6. De leden kunnen zich bij schriftelijke, gedateerde volmacht op de algemene
vergadering doen vertegenwoordigen. Deze volmacht dient voor elke
vergadering te geschieden en voor de vergadering aan de voorzitter van de
vergadering te worden overhandigd. Een stemgerechtigd lid mag nooit meer
dan twee volmachten overleggen.
7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.

GELDMIDDELEN
Artikel 17
1. Teneinde in de kosten van de vereniging te kunnen voorzien, wordt door het
bestuur jaarlijks een voorstel gedaan voor het totaal van de voor dat jaar bijeen
te brengen middelen (de totale contributie), zulks aan de hand van de door het
bestuur op te stellen (meerjarige) begroting. De vaststelling van deze totale
contributie geschiedt door de algemene vergadering.
2. De eigenaar van een woning dient voor iedere woning welke hij in eigendom
heeft bij te dragen in de totale contributie voor 0,9%. De eigenaar van een
garage dient voor iedere garage welke hij in eigendom heeft bij te dragen in de
totale contributie voor 0,1%.
3. Indien er te eniger tijd extra kosten van de vereniging ontstaan voor welke niet
voldoende is gereserveerd, dan dient in deze extra kosten op de wijze als in lid
2 vermeld te worden bijgedragen.
4. Van de in lid 1 bedoelde kosten zal telkenjare door het bestuur een begroting
ter vaststelling aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
5. De contributie dient te worden voldaan vóór het verstrijken van de eerste
maand van het boekjaar.
6. De algemene vergadering kan tijdens de loop van het boekjaar op voorstel van
het bestuur tot verhoging van de contributie besluiten met inachtneming van het
in het tweede lid bepaalde.
7. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording over het voorafgaande
boekjaar wordt een eventueel nadelig exploitatiesaldo over de leden
omgeslagen, volgens een bij huishoudelijk reglement vastgestelde
verdeelsleutel, voor zover te dien aanzien niet uit de algemene reserves kan
worden geput.
8. Na voorafgaande goedkeuring van de algemene leden vergadering is het
bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen
aan te gaan.
9. Een gewezen lid blijft altijd aansprakelijk voor voldoening van de contributies en
omslagen die betrekking hebben op het boekjaar, in de loop of bij het einde
waarvan zijn lidmaatschap is geëindigd, en de daaraan voorafgaande
boekjaren.

Artikel 18
1. Een lid zal enige betaling, waartoe het krachtens de wet, statuten of
reglementen jegens de vereniging verplicht is, voldoen binnen dertig dagen,
nadat de penningmeester hem daarvan schriftelijk opgave heeft gedaan. Bij
overschrijding van deze termijn is het lid aan de vereniging over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
2. Daarenboven is een lid, dat ondanks schriftelijke aanmaning en
ingebrekestelling daartoe zijn betalingsverplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, verplicht tot voldoening van de ter zake gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten van invordering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19
1. In het huishoudelijk reglement alsmede in bijzondere reglementen wordt
neergelegd al hetgeen volgens deze statuten of naar het oordeel van het
bestuur of algemene vergadering nadere regeling behoeft.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Bijzondere
reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten en/of het huishoudelijk
reglement.
3. Het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen worden bij volstrekte
meerderheid van stemmen door de algemene vergadering vastgesteld en
gewijzigd.
4. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van de bijzondere
reglementen hebben voor de vereniging haar leden dezelfde bindende kracht
als de statuten en over wijziging daarvan wordt door de algemene vergadering
beslist.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden in een speciaal daartoe
bijeengeroepen algemene vergadering. De uitnodigingen voor een dergelijke
vergadering dienen tenminste veertien dagen van te voren door de leden te zijn
ontvangen onder vermelding van de voorgenomen wijziging(en) van de
statuten.
2. Zij die de oproep tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
3. De algemene vergadering kan slechts tot statutenwijziging besluiten met een
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
4. Wijziging van het bepaalde in artikel 1, artikel 2 lid 1, artikel 4 lid 1, artikel 16 lid
3, artikel 17 en artikel 18, alsmede van dit lid is uitgesloten.
5. Een statutenwijziging wordt eerst van kracht na het verlijden van een notariële
akte van statutenwijziging. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd deze akte
te doen verlijden.

ONTBINDING
Artikel 21
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering.
2. De leden 1, 3 en 5 van het vorige artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. De bestemming van een eventueel batig saldo wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
6. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.

Artikel 22
In alle gevallen waarin deze statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien
beslist het voltallige bestuur.