Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /var/www/clients/client11148/web81562/web/content/includes/menu.inc).

Over de Vereniging

HVMB

HVMB (Huiseigenarenvereniging Meerzicht Bergwijk te Zoetermeer)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409585. ING rek.nr. NL49INGB0004317093.
Doel: Beheer en onderhoud van de dekken (m.u.v. de ommuurde patio’s), hekwerken, keerwanden en hemelwaterafvoer in en onder de dekken (beheer en onderhoud van trappen, hellingbanen, wegen onder de dekken en verlichting is voor rekening van de gemeente).

Leden: Alle natuurlijke personen met een appartementsrecht van 1 van de 83 woningen en alle natuurlijke personen met een appartementsrecht van 1 of meerdere van de 256 garages aan de Tichelberg 1 t/m 39 en Turfberg 8 t/m 51. De VvE's zijn eigenaar van de respectievelijke woningen, garages, patio’s en inhammen bij de voordeuren (verdeeld eigendom). Alle natuurlijke personen met een appartementsrecht zijn gezamenlijk eigenaar van de loopdekken/garagedaken, hekwerken, keerwanden, trappen, helling-banen, wegen onder de dekken en de verlichting (onverdeeld eigendom).

Lidmaatschap: Alle eigenaren die de splitsingsakte getekend hebben, zijn verplicht lid van de HVMB (koopakte/splitsingsakte). Daarnaast zijn er eigenaren die verplicht lid zijn (niet doordat zij niet ingestemd hebben met de wijziging van de splitsingsakte), omdat zij huis en/of garage-eigenaar zijn met de ketenbeding in de koopakte. Naast de grote vereniging HVMB bestaan er de wettelijke VvE’s. Elk huis en patio-woning zijn via een VvE gesplitst in 2 (woning) of 8 (patio) appartementsrechten. De woningeigenaar heeft het appartementsrecht van de woning, tuin en 1 garage. De patio-eigenaar heeft het appartementsrecht van de patiowoning, de patio en 1 garage. De garage-eigenaren hebben het appartementsrecht van 1 garage (ofwel onder een woning ofwel onder een patio). Tot de VvE’s behoren de eigenaren van woningen en de daaronder gelegen garages. De splitsingsakte regelt de verdeling van aandeel en zeggenschap binnen de VvE. Wettelijk betaat er geen relatie tussen de HVMB en de VvE’s maar in de praktijk zijn zij om onderhoudstechnische redenen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorts heeft iedere huis- of garage-eigenaar een stukje van de weg in bezit waardoor de weg met de onderdoorgangen geheel in bezit zijn van alle huis- en garage-eigenaren.

Contributie: In 2001 is een verdeelsleutel geadviseerd voor de contributie voor woning- en garage-eigenaren van ¾ voor een woning- en ¼ voor een garage-eigenaar. In de splitsingsakte is vastgelegd dat woningeigenaren voor 0,9% en garage-eigenaren voor 0,1% bijdragen in het gezamenlijke onderhoud.

Bestuur: Ten minste 3 personen, maar gewoonlijk 5 personen (w.o. een voorzitter, secretaris en een penningmeester die het dagelijkse bestuur vormen) en per dek een technische commissie. Jaarlijks tijdens een ALV legt het bestuur verantwoording af over jaarrekening, begroting en (geplande/verrichte) activiteiten. Het bestuur doet jaarlijks een voorstel voor de contributie.

Bevoegdheid: Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid geldt ook voor twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Uitgaande stukken worden door twee leden van het dagelijkse bestuur ondertekend. Het bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven (niet in de begroting opgenomen) tot 2000,- euro. Betaalbaarstelling van rekeningen worden door twee leden van het dagelijkse bestuur geparafeerd.

ALV: De Algemene ledenvergadering benoemt het bestuur. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen en de overige functies worden binnen het bestuur verdeeld. De ALV kiest een kascommissie van t.m. 2 personen die de boekhouding controleert. De ALV stelt het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en de contributie vast. De stemverhouding is drie stemmen voor een woningeigenaar en een stem voor een garageeigenaar. In de meeste gevallen volstaat een meerderheid van stemmen voor te nemen besluiten.