Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /var/www/clients/client11148/web81562/web/content/includes/menu.inc).

Uitnodiging ALV 2012 op 4 April 2013

HVMB

aan de leden van de Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk (HVMB)

Algemene Ledenvergadering 2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij heeft het bestuur van de HVMB het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op donderdag 4 april 2013 in de zaal genaamd “huiskamer” van het Party & Recreatiecentrum Westerpark te Zoetermeer. De vergadering begint om 20.00 uur met een ontvangst met koffie en cake. Na afloop van de vergadering zal u een drankje en een hapje worden aangeboden.

De agenda voor de vergadering en een overzicht van de bijlagen vind u aan het slot van deze uitnodiging. Ten aanzien van de begroting zijn vooral het innen van contributies, de verzekeringen en het onderhoud van groot belang. Daarom vraagt het bestuur graag uw aandacht voor het volgende:

Inning van de contributie: Het kost het bestuur elk jaar relatief veel moeite om de contributie te innen. Daarom vraagt het bestuur machtiging aan de ledenvergadering om na aanmaningen de contributie te laten innen door een incassobureau en een deurwaarder. Een concept voor deze machtiging is bijgevoegd als bijlage 5.

Verzekeringen: Al vele jaren heeft de HVMB een opstal- en een aansprakelijkheidsverzekering bij de ASR lopen. Zowel de verzekerde dekking als de verzekerde bedragen zijn niet adequaat en al jaren onderwerp van discussie. Om de kwestie van de verzekeringen nu zo adequaat mogelijk op te lossen vraagt het bestuur machtiging aan de leden om nieuwe polissen af te
sluiten. Een concept voor deze machtiging is bijgevoegd als bijlage 6.

Onderhoud: Ons is zeer recent geadviseerd om de spankabels en het betonwerk grondig te laten inspecteren. Dat advies gaan we opvolgen. Pas na dat advies kunnen we een inschatting maken van de te verrichten werkzaamheden en de kosten daarvan. Daarom stelt het bestuur t.a.v de begroting 2013 voor een PM-post op te nemen voor reparatie van spankabels en
betonwerk. Het geplande onderhoud aan de bovenkant van de dekken kan pas plaats vinden nadat we zicht hebben op de problematiek van de spankabels en het betonwerk en deze problemen hebben opgelost. Dus na eventuele reparatie. De HVMB heeft geen geld gereserveerd voor reparatie van de spankabels en het betonwerk. Formeel zou de HVMB slechts de
reparatie moeten betalen voor het onverdeelde deel van de dekken; de rest komt dan ten laste van de eigenaren zelf. Ook dit moet nog worden uitgezocht. Het bestuur roept de leden op om ons daarbij te helpen. Als we meer informatie hebben n.a.v. de inspectie zullen we u nader informeren. Een extra vergadering, wellicht na de zomervakantie, zal dan worden belegd. Op grond van de huidige inzichten stelt het bestuur voor de contributie slechts te verhogen met ± 2%. Het bestuur vindt het nodig u daar alvast op voor te bereiden, overigens zonder de bedoeling u aan het schrikken te maken.

Volgens de statuten worden de bestuursleden benoemd voor een periode van drie jaar maar zijn ze terstond herkiesbaar. De bestuursleden C. van Driel en R. Verbeek treden reglementair af maar stellen zich opnieuw beschikbaar voor een periode van drie jaar. Het bestuur draagt hen van harte voor een volgende periode voor. Deze voordracht laat onverlet dat ieder lid van de HVMB zich kandidaat kan stellen en het bestuur nodigt u dan ook van harte uit dit te doen.

Het bestuur van de HVMB heeft een website en een gezamenlijk e-mailadres. Wij zouden het zeer op prijs stellen om van ieder lid het e-mailadres en telefoonnummer te ontvangen, zodat wij ons ledenbestand kompleet en actueel kunnen houden.

Secretariaat HVMB, Tichelberg 33, 2716LM Zoetermeer, e-mail: info@hvmb.net, internet: www.hvmb.net; KvK: nr.: 40409585, Bankrelatie: ING, rekening nr.: 4317093