Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /var/www/clients/client11148/web81562/web/content/includes/menu.inc).

Agenda ALV over 2015

HVMB

Agenda ALV
19 april 2016

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda.

2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 14 april 2015.

3. Verslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2015.
3a. Uitslag van de rechtzaak en de noodzaak van de aanpassing van de splitsingsakte

4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2015.

5. Verslag van de kascommissie, décharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe kascommissie.

6. Verkiezing nieuwe voorzitter:
De huidige voorzitter (Michael Jurriaans) heeft in de ALV van 2015 al aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen. Ondanks herhaalde oproepen heeft geen lid zich als voorzitter aangemeld. Aanmelden kan nog steeds.

7. Ideeën over groot onderhoud en vernieuwing toplaag van het dek:
Afgelopen maanden heeft de Technische Commissie zich verdiept in het groot onderhoud en de noodzakelijke vervanging van de toplaag van het dek. Tijdens de vergadering zullen verschillende varianten worden gepresenteerd. Naast esthetische en technische kwaliteiten zullen ook de kosten in de uiteindelijke afweging worden meegewogen. Het bestuur wil in deze ALV met u nagaan of we een aantal varianten kunnen laten afvallen. Daarna zullen de voor- en nadelen van de overgebleven varianten door de Technische Commissie verder worden onderzocht en in een extra ALV (liefst voor de zomer) gepresenteerd worden. In deze extra ALV zullen dan definitieve besluiten genomen kunnen worden.

8. Bespreking en vaststelling meerjarenonderhoudsplan (MJOP), begroting 2016 en contributie 2016.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2016 niet te wijzigen (dekwoning met bijbehorende garage €690,- en per losse garage €69,- ), zolang de besluitvorming over het groot onderhoud en de gevolgen daarvan voor het MJOP nog niet definitief is.

U kunt als huiseigenaar de HVMB machtigen om de contributie automatisch te laten incasseren. Deze wordt dan in drie termijnen om de twee maanden van uw rekening afgeschreven. Op de website (klik hier) staat het machtigingsformulier. Print deze, vul hem in en stuur de machtiging voor 29 april 2016 op naar de penningmeester dan wordt het nog voor de contributie van dit jaar geregeld.

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering.